Een assurantie adviseur of financiële dienst- verlener die lid is van de NVA voldoet aan strenge eisen van kwaliteit en vakbekwaamheid. Meer weten?

Disclaimer

Door de op deze site geboden informatie te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken voor het doen van een aanvraag van financiële diensten verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Inhoud van vanharenverzekeringen.nl

Van Haren Verzekeringen heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site. Van Haren Verzekeringen garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door Van Haren Verzekeringen worden gewijzigd. Van Haren Verzekeringen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Informatie op vanharenverzekeringen.nl

Aan de op deze site geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en deze kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod of een voorlopige aanbieding (waaronder een tijdelijke dekking). Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan een door Van Haren Verzekeringen uitgebrachte schriftelijke offerte met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden en geldigheidsduur.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van onze medewerkers van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dit geheel voor eigen rekening en risico.

Op deze site kan worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door Van Haren Verzekeringen niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Van Haren Verzekeringen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Auteursrechten

Van Haren Verzekeringen, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Van Haren Verzekeringen -website.

Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Haren Verzkeringen de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Medewerkers en agenten

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van medewerkers van Van Haren Verzekeringen en haar vennootschappen.

Toepassingsgebied

De activiteiten van Van Haren Verzekeringen richten zich uitsluitend op Nederland. Op deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.